Aydınlatma ve Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ VE MUVAFAKATNAME

 

Sitav Yayinevi A.Ş. (“Şirket”), siz değerli müşterilerimize ait tüm kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla bir takım temel kurallar benimsemiştir. Şirket bu temel kurallara uygun davranarak müşterilerinin Kurum’a duyduğu haklı güveni korumayı amaçlamaktadır. İşte bu temel kuralların çerçevesini çizen aydınlatma metni; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“Kanun”) ve Kanun’un 10. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amaç kapsam, süre ve sizi etkileyebilecek diğer hususlar hakkında sizleri bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Kanun kapsamında Şirket, veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Şirket ile paylaştığınız kişisel verileriniz (her türlü kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel veri, diğer veri, bilgi ve belgenizi) Kanuna uygun şekilde, aşağıda açıklanan yöntem, amaç ve hukuki sebepler uyarınca faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

 

Tanımlar
 

İşbu aydınlatma metninde kullanılan ve metnin bütünlüğü açısından açıklanması gereken tanımlar aşağıdaki gibidir:

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 

Kişisel verileriniz; Şirket tarafından, Şirket ’in satıcı/hizmet veren olarak sunduğu hizmetler dahilinde; hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, sözleşmenin kurulması ve sözleşmenin ifası ile doğrudan ilgili sebeplerle, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği ve bunların dışında kalan hallerde ilgili kişinin açık rızası ile işlenebilmektedir. Bu kapsamda, Kişisel verileriniz Şirket tarafından; ürün veya hizmet talebi sırasında, sözleşmenin kurulduğu anda veya daha sonraki dönemde onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda Şirket’e iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya kişisel verilerin korunmasına ilişkin başvuru Formu için buraya tıklayarak  kullanıcı kaydı oluşturarak bilgi kaydetmeniz ya da talep veya şikayette bulunmanız suretiyle toplanabilmektedir. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Şirket ile  sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olmanız,  Şirket ile hukuki ilişkiye girmeniz nedeniyle hukuki ilişkiden dolayı çıkabilecek uyuşmazlıkta savunma hakkının kullanılabilmesi sebepleriyle veya açık rızanız alınmak suretiyle Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen seminer ve eğitimler için teklif gönderilmesi, müşteri memnuniyet anketlerinin değerlendirilebilmesi, eğitim ve servis hizmeti verilmesi sırasında fotoğraf çekilmek ve video kaydı yapılmak suretiyle şirketin tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla ya da satışı ya da bakım hizmeti verilen ürünlere ilişkin talep ve şikayetlerin yönetiminin  gerçekleştirilebilmesi, müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, kişiye özel fırsatların sunulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetleri, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetleri, kişiye özel segmentasyon ve hedefleme çalışmaları, analiz ve şirket içi raporlama, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda Şirket’in ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, seminer ve eğitimler için teklif gönderilmesi, müşteri memnuniyet anketlerinin değerlendirilebilmesi, eğitim ve servis hizmeti verilmesi sırasında fotoğraf çekilmek ve video kaydı yapılmak suretiyle şirketin tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla ya da satışı ya da bakım hizmeti verilen ürünlere ilişkin talep ve şikayetlerin yönetiminin  gerçekleştirilebilmesi  amacıyla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Herhangi bir şüpheye mahal vermemek amacıyla Kanun’un 4. Maddesinin 2-b fıkrasında belirtilen güncel tutma yükümlülüğü, Şirket müşterilerinin kendilerine ait kişisel veya özel nitelikteki kişisel verilerini Şirket’e bildirdiği ölçü ile sınırlı olacaktır. Şirket kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları
 Şirket, kişisel verilerinizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesi belirtilen ilkeler uyarınca; hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile Kanunun 5. ve 6. Maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Şirket tarafından işlenecektir.

Şirket tarafından elde edilen kişisel verileriniz;

-          KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Şirket’in müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi,

-          Ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin/teslim ve sevkiyatı ,

-          Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurumları/kuruluşları faydalandırmak için Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve Şirket’in meşru menfaatinin bulunduğu durumlarda gerekli çalışmaların yürütülmesi,

-          Muhasebe ve fatura/irsaliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

-          Müşteri memnuniyetinin tespiti ve en üst seviyeye çıkarılması amacıyla anket yapılması

-          Şirket’in işyerleri dahilindeki fiziksel güvenliğin ve denetimin sağlanması,

-          Ödemelerin yapılması,

-          Ürünlere ilişkin servis/bakım teklifi sunulması ve servis/bakım hizmeti verilmesi,

-          İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,

-          Ticari faaliyetlerin ve operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi,

-          Mezkûr veya farklı ürün ve hizmetlerin; pazarlama, reklam, tanıtım ve kampanya faaliyetlerinin yapılması,

-          Sizlerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi, tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gerekliliklerinin yerine getirilmesi,

-          Şirket’in düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması ve gerçekleştirilen eğitimlerin yeterliliğinin ve kalitesinin ölçülmesi,

-          Şirket tarafından yeni firma kaydı ve firma çalışanlarının iletişim kayıtlarının oluşturulması,

-          Teknik dokümanlara erişim sağlanması,

-          Müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması,

-          Sitav Yayinevi iş ortakları tarafından Sitav Yayinevi müşterilerine Sitav Yayinevi’da kullanabilecekleri özel fırsatların sunulması,

-          Çapraz satış yapılması,

-          Hedef kitle belirlenmesi,

-          Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi,

-          Şirket’e ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi,

-          Doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama,

-          Kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

-          Kişiye özel segmentasyon ve hedefleme çalışmalarının yürütülmesi,

-          Analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

-          Pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası,

-          Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması


ŞİRKET tarafından müşterilerin kendileri tarafından sağlanan aşağıda sayılan kişisel veriler işlenebilecektir.

 

Kimlik Verisi

Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, İmza  

İletişim Verisi

Telefon Numarası, Fax Numarası, Adres Bilgisi, E-Posta Adresi, Ülke Bilgisi

Mesleki Deneyim Verisi

Çalıştığı Firma Adı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi

Kamera Kayıtları

Diğer Bilgiler  

 Kullanıcı Adı, ID Numarası, Teklif Numarası, Firma Hesap Numarası, Plaka Bilgileri

 

Şirket Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi / Kuruluşlar ve Aktarma Amacı:
Şirket, toplanan kişisel verilerinizi yukarıda belirlenen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde; hissedarlarına, çalışanlarına, görevlilerine, denetçi ve danışmanlarına, bağımsız denetim şirketlerine, avukatlarına, tedarikçilerine, Şirket’in iştiraklerine ve grup şirketlerine, tarafınıza verilecek olan hizmetlerin veya faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet alınan veya birlikte çalışılan iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir. Şirket bizzat veya alt yükleniciler eliyle sağladığı ürün veya hizmetlerin verilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, sizlerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi, tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, istatistiklerin tutulması, şirket içi planlamalar yapılması, pazarlama ve bilgi araştırmaları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve savunma hakkının kullanılabilmesi amaçlarıyla veri aktarımı yapabilir.

Ayrıca Şirket, ilgili mevzuat uyarınca raporlanması gereken bilgiler ile kamu otoriteleri tarafından istenen bilgileri, Şirket’in bilgilendirme yükümlülüklerine yerine getirmek amacıyla ve gerekli ölçüde mezkûr otoritelere raporlar. Bu madde kapsamında aktarılan kişisel verileriniz, aktarımın gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir ya da verilerin kullanımı engellenebilir.

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Şirketimiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve şirketin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunma hakkının kullanılabilmesi amacıyla saklanabilmektedir.

Bu durumda saklanan kişisel verilere başka bir amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen şartlarda,

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini, ve
Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve İmha Edilmesi:
Kanun kapsamında muhafaza edilen kişisel verileriniz; ilgili mevzuatlar kapsamında belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya talebiniz doğrultusunda 30224 sayılı ve 28.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenmiş ve Şirket Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası kapsamındaki  koşullar altında silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

Şirket Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Yurtdışına Veri Aktarımı:
Şirket tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 4(2). maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza alınması suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza  alınmaksızın ve Kanun’un 9. maddesindeki kurallara uymak kaydıyla yukarıda belirtilen ve yurtdışında mukim kişi ve kuruluşlara, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik olan ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

İlgili Kişi’nin Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Hakları:
Şirket’e başvurarak kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla;

 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak olup işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile Şerefiye Mah. İrfan Baştuğ Cad. Tiana İş Merkezi. Kat: 3. No: 14.
İpekyolu / Van buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurarak Sitav Yayinevi A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.  

Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Aydınlatma Beyanının yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.